Regulamin

Regulamin przewozu firmy F.H.U JARO.

1.Zakup biletu  Przewoźnika jest równoznaczny z  zawarciem umowy przewozu oraz akceptacją postanowień Regulaminu firmy F.H.U JARO.
Pasażer powinien zająć miejsce w busie wskazane przez obsługę .

2.Pasażer zobowiązany jest spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą (posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy).
Odpowiedzialność za brak w/w dokumentów leży po stronie pasażera.
Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, że bus nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno - paszportowej.
Pasażerowi  nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.

3.Pasażera obowiązują przepisy porządkowe obowiązujące w transporcie oraz zalecenia obsługi busa.

4.Pasażer ponosi koszty ewentualnych wyrządzonych szkód Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych  przepisami  Kodeksu Cywilnego.
Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.

5.Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte ubezpieczeniem NNW Przewoźnika.

6.Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
I. nie przestrzega postanowień Regulaminu firmy F.H.U JARO,
II. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
III. znajduje się w stanie lub  zachowuje się w sposób,  negatywnie wpływający na bezpieczeństwo czy też komfort podróży  współpasażerów.

7.Zabrania się spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu
w pojazdach.
8.Przewoźnik zastrzega sobie prawo do otworzenia przesyłki w celu weryfikacji zawartośc
Firma F.H.U JARO nie odpowiada za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne, kontrole celne, kontrole ITD) bądź inne czynniki niezależne od Przewoźnika.
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu z przyczyn logistycznych czy też  bezpieczeństwa  podróżnych.
W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży Podróżujący zobowiązany jest do pokrycia 50% ceny biletu niezależnie od momentu rezygnacji z podróży.
9.Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu o łącznej wadze do 40kg
Za wszelkie straty bądź uszkodzenia wynikające z  postępowania pasażera odpowiada on sam.

Przesyłki:

1.Podpisanie Listu przewozowego przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego Regulaminu.

2.. Wyłączenia z przewozu

Z przewozu wyłącza się:

przedmioty, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa,

przedmioty niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,

narkotyki, papierosy, wyroby tytoniowe, alkohol, leki, środki psychotropowe,

dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty,

wszelkie Przesyłki, które swoimi właściwościami mogą uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki
.


F.H.U JARO może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:

niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,

gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym.

3.. Warunki świadczenia usług

Przesyłka po telefonicznym bądź e-mailowym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.Gdy nie ma możliwości odebrania przesyłki bespośrednio ze wskazanego adresu, przewoźnik umawia się telefonicznie ze zleceniodawcą w celu ustalenia adresu odebrania przesyłki dogodnego dla przewoźnika jak i zleceniodawcy

W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy.

Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca.

W przypadku nieobecności Odbiorcy, mimo wcześniejszego kontaktu telefonicznego przedstawiciela F.H.U JARO Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.

4. Opakowanie przesyłki

Nadawca jest zobowiązany nadać przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.

Nadawca ma obowiązek opisania paczki w następujący sposób (adres, telefon i dane odbiorcy).
5. Zawartość przesyłki

F.H.U JARO ma prawo otworzyć przesyłkę i sprawdzić ją pod kątem zawartości w dowolnym momencie.

W przypadku znalezienia w przesyłce zawartości niezgodnej z przepisami F.H.U JARO podejmuje kontakt z nadawcą. Dalsza realizacja przesyłki zostaje wstrzymana do czasu podjęcia ustaleń z nadawcą.

6.. Odpowiedzialność

F.H.U JARO nie ponosi odpowiedzialności, za utratę, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą F.H.U JARO albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od F.H.U JARO zdarzenia,

jednocześnie F.H.U JARO dołoży wszelkich starań do zrealizowania zlecenia w terminie.
 

Żółty Busik ul. Niepodległości 8/26, 20-246 Lublin, tel.: 504 035 990, e-mail: tomitrans@onet.eu